An Timpeallacht/Comhshaol


Creidimid sa Chomhaontas Glas gurb ionann an timpeallacht/comhshaol agus an domhan ar a bhfuil cónaí orainn agus saol gach aon neach bheo.

Cuimsíonn gach aon cheann dár bpolasaithe an sainmhíniú nua seo ar an timpeallacht/comhshaol, amhail réitigh phraiticiúla le freastal ar ár n-éilimh fuinnimh agus eacnamaíocha,  ceartas sóisialta a chur chun cinn agus ceiliúradh a dhéanamh ar an gcuid is fearr de nádúr comhbhách daonna an uile dhuine.

Ní bhaineann sé le leá na n-oighearchaidhpeanna amháin. Is éard atá ann ná cur chuige iomlán nua i leith maireachtáil go maith, go saor, go síochánta agus i gcomhréir leis an saol nádúrtha mórthimpeall orainn.

Cuirimid fáilte chroíúil roimh imlitir an Phápa Proinsias, Laudato Si, 'Ar Chúram a Thabhairt dár gComhbhaile'.

Is é Urlabhraí an Chomhaontais Ghlais ar an Timpeallacht/Comhshaol ná an Clr. Malcolm Noonan.

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais sa Pholasaí um an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a Athchóiriú anseo, doiciméad ina moltar athchóiriú amhail comhordú méadaithe idir rialáil chomhshaoil agus rialú pleanála, chomh maith le forbairt struchtúr uile-oileáin do chosaint agus forfheidhmiú comhshaoil.